Introduction of Two-Dose Mumps-Containing Vaccine into Routine Immunization Schedule in Quzhou, China, Using Cox-Proportional Hazard Model

Added 202 days ago (05.11.2021)
Authors: Zhiying Yin, Canjie Zheng, Quanjun Fang, Xiaoying Gong, Guoping Cao, Junji Li, Ziling Xiang, and Wei Song
Read article