CD146 mediates the anti-apoptotic role of Netrin-1 in endothelial progenitor cells under hypoxic conditions

Added 204 days ago (05.11.2021)
Authors: Ru-Chao Jiang; Xue-Ying Zheng; Sheng-Lan Yang; Hai-Jie Shi; Jia-Hui Xi; Yong-Jian Zou; Hua-Qian Dou; Yun-Jing Wang; Yuan Qin; Xiao-Ling Zhang; Qing Xiao
Read article