Crystals, Vol. 11, Pages 1312: Investigation of Micromorphology and Carrier Recombination Dynamics for InGaN/GaN Multi-Quantum Dots Grown by Molecular Beam Epitaxy

Added 39 days ago (27.10.2021)
Authors: Xue Zhang; Wenxian Yang; Zhiwei Xing; Haibing Qiu; Ying Gu; Lifeng Bian; Shulong Lu; Hua Qin; Yong Cai; Yuta Suzuki; Sakuya Kaneko; Yuki Matsuda; Shinji Izumi; Yuichi Nakamura; Atsushi Tackeuchi
Journal: Molecules
Read article