Genes, Vol. 12, Pages 1714: An Integrative Transcriptomic and Metabolomic Analysis of Red Pitaya (Hylocereus polyrhizus) Seedlings in Response to Heat Stress

Added 39 days ago (27.10.2021)
Authors: Zhengli Jiao; Weijuan Xu; Quandong Nong; Mei Zhang; Shuguang Jian; Hongfang Lu; Jiantong Chen; Mingyong Zhang; Kuaifei Xia
Journal: Genes (Basel)
Read article