Epidemiology and clinicopathology in genital dermatoses: A retrospective study of 3052 skin biopsy cases

Added 32 days ago (27.10.2021)
Authors: Ziqi Jiang, Huyan Chen, Lianjun Chen, Qiong Huang, Qiaoan Zhang, Jun Zhou, Qiao Li, Duoqin Wang, Min Jiang, Ye Liu, Ying Ma, Leihong Xiang
Read article