Genes, Vol. 12, Pages 1712: Population Genetic Structures of Puccinia striiformis f. sp. tritici in the Gansu-Ningxia Region and Hubei Province, China

Added 38 days ago (27.10.2021)
Authors: Cuicui Wang; Bingbing Jiang; Junmin Liang; Leifu Li; Yilin Gu; Jintang Li; Yong Luo; Zhanhong Ma
Journal: Genes (Basel)
Read article