A stem cell marker KLF5 regulates CCAT1 via three-dimensional genome structure in colorectal cancer cells

Added 37 days ago (27.10.2021)
Authors: Takashi Takeda; Yuhki Yokoyama; Hidekazu Takahashi; Daisuke Okuzaki; Kaho Asai; Hiroaki Itakura; Norikatsu Miyoshi; Shogo Kobayashi; Mamoru Uemura; Toshitsugu Fujita; Hiroo Ueno; Masaki Mori; Yuichiro Doki; Hodaka Fujii; Hidetoshi Eguchi; Hirofumi Yamamoto
Read article