Neuropoly: An Educational Board Game to Facilitate Neurology Learning

Added 42 days ago (26.10.2021)
Authors: Anton Raskurazhev; Polina Kuznetsova; Anastasia Evgenievna Khizhnikova; Anton Klochkov; Ilya Bakulin; Vladislav Annushkin; Marine Tanashyan; Natalya Suponeva; Elena Gnedovskaya
Read article