Soluble Klotho-integrinβ1/ERK1/2 pathway ameliorates myocardial fibrosis in diabetic cardiomyopathy

Added 32 days ago (26.10.2021)
Authors: Jia-Min Li; Fang-Fang Chen; Guo-Hua Li; Jia-Liang Zhu; Yu Zhou; Xin-Yi Wei; Fei Zheng; Li-Li Wang; Wei Zhang; Ming Zhong; Ming-Ming Zhang; Wen-Yuan Ding
Journal: FASEB Journal
Read article