A novel CCDC39 mutation causes multiple morphological abnormalities of the flagella in a primary ciliary dyskinesia patient

Added 84 days ago (25.10.2021)
Authors: Daijuan Chen; Yan Liang; Juan Li; Xueguang Zhang; Rui Zheng; Xiaodong Wang; Heng Zhang; Ying Shen
Read article