Medicina, Vol. 57, Pages 1154: The Effects of Different Hormones on Supraventricular and Ventricular Premature Contractions in Healthy Premenopausal Women

Added 40 days ago (24.10.2021)
Authors: Elias Tsougos; Emmanouil Korakas; Vasileios Kolovos; Georgia-Angeliki Koliou; Georgios Papageorgiou; Aikaterini Kountouri; Konstantinos Balampanis; Loukia Pliouta; Savvas Loizos; Nikolaos Karamichalakis; Elias Gatos; Ignatios Ikonomidis; Paraskevi Kazakou; Athanasios Raptis; Vaia Lambadiari
Journal: Molecules
Read article