Strong Penetration‐Induced Effective Photothermal Therapy by Exosome‐Mediated Black Phosphorus Quantum Dots

Added 38 days ago (23.10.2021)
Authors: Jing Liu, Kezhen Yi, Qi Zhang, Hang Xu, Xingang Zhang, Dong He, Fubing Wang, Xiangheng Xiao
Journal: Small
Read article