MicroRNA-2355-5p Promotes the Proliferation of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma via Suppressing NISCH Expression

Added 46 days ago (22.10.2021)
Authors: Hailin Zhang, Wei Xie, Ying Liu, Bocheng Zhang, Mingjing Peng, Sha Li, Xiaowu Sheng, Huayi Ren, Qian Gong, Zan Li, Chenhui Luo, Jie Dai, Xiao Zhou, and Ying Long
Read article