Impairment in renal medulla development underlies salt wasting in Clc-k2 channel deficiency

Added 44 days ago (22.10.2021)
Authors: Meng-Hsuan Lin, Jen-Chi Chen, Xuejiao Tian, Chia-Ming Lee, I-Shing Yu, Yi-Fen Lo, Shinichi Uchida, Chou-Long Huang, Bi-Chang Chen, Chih-Jen Cheng; Meng-Hsuan Lin, Jen-Chi Chen, Xuejiao Tian, Chia-Ming Lee, I-Shing Yu, Yi-Fen Lo, Shinichi Uchida, Chou-Long Huang, Bi-Chang Chen, Chih-Jen Cheng
Journal: JCI Insight
Read article