TT-10–loaded nanoparticles promote cardiomyocyte proliferation and cardiac repair in a mouse model of myocardial infarction

Added 38 days ago (22.10.2021)
Authors: Wangping Chen, Danielle Pretorius, Yang Zhou, Yuji Nakada, Jinfu Yang, Jianyi Zhang; Wangping Chen, Danielle Pretorius, Yang Zhou, Yuji Nakada, Jinfu Yang, Jianyi Zhang
Journal: JCI Insight
Read article