Basigin deficiency prevents anaplerosis and ameliorates insulin resistance and hepatosteatosis

Added 35 days ago (22.10.2021)
Authors: Akihiro Ryuge, Tomoki Kosugi, Kayaho Maeda, Ryoichi Banno, Yang Gou, Kei Zaitsu, Takanori Ito, Yuka Sato, Akiyoshi Hirayama, Shoma Tsubota, Takashi Honda, Kazuki Nakajima, Tomoya Ozaki, Kunio Kondoh, Kazuo Takahashi, Noritoshi Kato, Takuji Ishimoto, Tomoyoshi Soga, Takahiko Nakagawa, Teruhiko Koike, Hiroshi Arima, Yukio Yuzawa, Yasuhiko Minokoshi, Shoichi Maruyama, Kenji Kadomatsu; Akihiro Ryuge, Tomoki Kosugi, Kayaho Maeda, Ryoichi Banno, Yang Gou, Kei Zaitsu, Takanori Ito, Yuka Sato, Akiyoshi Hirayama, Shoma Tsubota, Takashi Honda, Kazuki Nakajima, Tomoya Ozaki, Kunio Kondoh, Kazuo Takahashi, Noritoshi Kato, Takuji Ishimoto, Tomoyoshi Soga, Takahiko Nakagawa, Teruhiko Koike, Hiroshi Arima, Yukio Yuzawa, Yasuhiko Minokoshi, Shoichi Maruyama, Kenji Kadomatsu
Journal: JCI Insight
Read article