HSP90-Mediates Liraglutide Preconditioning-Induced Cardioprotection by Inhibiting C5a and NF-κB

Added 46 days ago (21.10.2021)
Authors: Shi-Tao He; Dong-Xiao Wang; Jian-Jun Meng; Xiao-Fang Cheng; Qi Bi; Guo-Qiang Zhong; Rong-Hui Tu
Read article