Cancers, Vol. 13, Pages 5282: Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy with Cisplatin versus Sorafenib for Intrahepatic Advanced Hepatocellular Carcinoma: A Propensity Score-Matched Analysis

Added 46 days ago (21.10.2021)
Authors: Yuki Zaizen; Masahito Nakano; Kazuta Fukumori; Yoichi Yano; Kota Takaki; Takashi Niizeki; Kotaro Kuwaki; Masaru Fukahori; Takahiko Sakaue; Sohei Yoshimura; Mika Nakazaki; Ryoko Kuromatsu; Shusuke Okamura; Hideki Iwamoto; Shigeo Shimose; Tomotake Shirono; Yu Noda; Naoki Kamachi; Hironori Koga; Takuji Torimura
Journal: Molecules
Read article