Genome-wide association study of colorectal polyps identified highly overlapping polygenic architecture with colorectal cancer

Added 39 days ago (21.10.2021)
Authors: Keiko Hikino; Masaru Koido; Nao Otomo; Kohei Tomizuka; Shiro Ikegawa; Koichi Matsuda; Yukihide Momozawa; Yuji Yamanashi; Yoichi Furukawa; Takayuki Morisaki; Yoshinori Murakami; Yoichiro Kamatani; Kaori Muto; Akiko Nagai; Wataru Obara; Ken Yamaji; Kazuhisa Takahashi; Satoshi Asai; Yasuo Takahashi; Takao Suzuki; Nobuaki Sinozaki; Hiroki Yamaguchi; Shiro Minami; Shigeo Murayama; Kozo Yoshimori; Satoshi Nagayama; Daisuke Obata; Masahiko Higashiyama; Akihide Masumoto; Yukihiro Koretsune; Taisei Mushiroda; Chikashi Terao
Read article