Identifying causality, genetic correlation, priority and pathways of large-scale complex exposures of breast and ovarian cancers

Added 45 days ago (20.10.2021)
Authors: Shucheng Si; Jiqing Li; Marlvin Anemey Tewara; Hongkai Li; Xinhui Liu; Yunxia Li; Xiaolu Chen; Congcong Liu; Tonghui Yuan; Wenchao Li; Bojie Wang; Fuzhong Xue
Read article