Sex Variations in the Oral Microbiomes of Youths with Severe Periodontitis

Added 38 days ago (20.10.2021)
Authors: Ya-Qiong Zhao, Ying-Hui Zhou, Jie Zhao, Yao Feng, Zheng-Rong Gao, Qin Ye, Qiong Liu, Yun Chen, Shao-Hui Zhang, Li Tan, Marie Aimee Dusenge, Jing Hu, Yun-Zhi Feng, Fei Yan, and Yue Guo
Read article