Design of an Ankle Exoskeleton that Recycles Energy to Assist Propulsion during Human Walking

Added 42 days ago (20.10.2021)
Authors: Cunjin Wang; Lei Dai; Donghua Shen; Jiyuan Wu; Xingsong Wang; Mengqian Tian; Yunde Shi; Chun Su
Read article