Cells, Vol. 10, Pages 2812: Macrophage-Derived Immunoglobulin M Inhibits Inflammatory Responses via Modulating Endoplasmic Reticulum Stress

Added 44 days ago (20.10.2021)
Authors: Xiaoting Gong; Huige Yan; Junfan Ma; Zhu Zhu; Shenghua Zhang; Weiyan Xu; Jing Huang; Xiaoyan Qiu
Journal: Cells
Read article