Animals, Vol. 11, Pages 3016: Molecular Characterization of Blastocystis sp. in Camelus bactrianus in Northwestern China

Added 40 days ago (20.10.2021)
Authors: Xin Yang; Yunhui Li; Yuxin Wang; Junwei Wang; Peng Lai; Yuan Li; Junke Song; Meng Qi; Guanghui Zhao
Journal: Molecules
Read article