Cells, Vol. 10, Pages 2806: Bile Acid Receptors and the Gut–Liver Axis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Added 45 days ago (20.10.2021)
Authors: Rui Xue; Lianyong Su; Shengyi Lai; Yanyan Wang; Derrick Zhao; Jiangao Fan; Weidong Chen; Phillip B. Hylemon; Huiping Zhou
Journal: Cells
Read article