All-trans retinoic acid plus low-dose rituximab vs low-dose rituximab in corticosteroid-resistant or relapsed ITP

Added 37 days ago (20.10.2021)
Authors: Yejun Wu; Hui Liu; Qiao-Zhu Zeng; Yi Liu; Jing-Wen Wang; Wen-Sheng Wang; Jia Feng; He-Bing Zhou; Qiu-Sha Huang; Yun He; Hai-Xia Fu; Xiao-Lu Zhu; Qian Jiang; Hao Jiang; Ying-Jun Chang; Lan-Ping Xu; Xiaojun Huang; Xiao-Hui Zhang
Journal: Blood
Read article