Protective effect of conditioned media of human fetal dermal mesenchymal stem cells can inhibit burn-induced microvascular hyperpermeability

Added 47 days ago (20.10.2021)
Authors: Yi Pan; Xiao Wang; Xinglei Wang; Fei Shan; Maoying Wang; Jixun Zhang; Jingjuan Zhang; Shanshan Jia; Ya Jiao; Yongjun Qi; Hongmin Gong; Duyin Jiang
Read article