Effects of age on sugammadex reversal of neuromuscular blockade induced by rocuronium in Chinese children: a prospective pilot trial

Added 38 days ago (19.10.2021)
Authors: Ruidong Zhang, Jie Hu, Shengde Li, Bin Xue, Lu Wang, Jie Bai and Jijian Zheng
Read article