SLCO4A1-AS1 Facilitates the Malignant Phenotype via miR-149-5p/STAT3 Axis in Gastric Cancer Cells

Added 43 days ago (19.10.2021)
Authors: Qing Li, Dachuan Zhang, Hui Wang, Jun Xie, Lei Peng, Yan Peng, Xiao Zheng, and Jingting Jiang
Read article