Prospective Study of Oral Microbiome and Gastric Cancer Risk Among Asian, African American and European American Populations

Added 45 days ago (19.10.2021)
Authors: Yaohua Yang, Jirong Long, Cong Wang, William J. Blot, Zhiheng Pei, Xiang Shu, Fen Wu, Nathaniel Rothman, Jie Wu, Qing Lan, Qiuyin Cai, Wei Zheng, Yu Chen, Xiao‐Ou Shu
Read article