Effect of Maternal Marginal Zinc Deficiency on Development, Redox Status, and Gene Expression Related to Oxidation and Apoptosis in an Avian Embryo Model

Added 41 days ago (19.10.2021)
Authors: Wei Gao, Liang Huang, Xiufen Zhang, Xinyan Ma, Wence Wang, Yaohui Zheng, Wei Geng, Chuang Liu, Shi Wei, Lin Yang, and Yongwen Zhu
Read article