Bacterial Translocation Associates With Aggression in Schizophrenia Inpatients

Added 45 days ago (19.10.2021)
Authors: Chong Wang; Teng Zhang; Lei He; Ji-Yong Fu; Hong-Xin Deng; Xiao-Ling Xue; Bang-Tao Chen
Read article