The Establishment and Practice of Pharmacy Care Service Based on Internet Social Media: Telemedicine in Response to the COVID-19 Pandemic

Added 48 days ago (19.10.2021)
Authors: Huibo Li; Siqian Zheng; Da Li; Dechun Jiang; Fang Liu; Wei Guo; Zhenying Zhao; Yanfei Zhou; Jingting Liu; Rongsheng Zhao
Read article