Intermittent Fasting Inhibits High-Fat Diet-Induced Atherosclerosis by Ameliorating Hypercholesterolemia and Reducing Monocyte Chemoattraction

Added 49 days ago (19.10.2021)
Authors: Yuanli Chen; Jiamin Su; Yali Yan; Qian Zhao; Jialing Ma; Mengmeng Zhu; Xiaoyu He; Baotong Zhang; Hongmei Xu; Xiaoxiao Yang; Yajun Duan; Jihong Han
Read article