A Cyclic Peptide Epitope of an Under-Explored VEGF-B Loop 1 Demonstrated <em>In Vivo</em> Anti-Angiogenic and Anti-Tumor Activities

Added 221 days ago (19.10.2021)
Authors: Lei Wang; Meng Xu; Haofeng Hu; Lun Zhang; Fei Ye; Jia Jin; Hongming Fang; Jian Chen; Guiqian Chen; Sylvain Broussy; Michel Vidal; Zhengbing Lv; Wang-Qing Liu
Read article