Antifungal Treatment Aggravates Sepsis through the Elimination of Intestinal Fungi

Added 50 days ago (18.10.2021)
Authors: Baifa Sheng, Yihui Chen, Lihua Sun, Peng Xu, Ben Han, Xiaolong Li, Jiuheng Yin, Teming Li, Haidi Guan, Shuaishuai Chen, Qi Wang, Chuangen Li, Shiqiang Li, Xianhong Jiang, Peng Wang, Qiuyue He, Yong Wang, Weidong Xiao, and Hua Yang
Read article