Increased Expression of Integrin Alpha 6 in Nucleus Pulposus Cells in Response to High Oxygen Tension Protects against Intervertebral Disc Degeneration

Added 41 days ago (18.10.2021)
Authors: Zeng Xu, Jiancheng Zheng, Ying Zhang, Huiqiao Wu, Bin Sun, Ke Zhang, Jianxi Wang, Fazhi Zang, Xingkai Zhang, Lei Guo, and Xiaodong Wu
Read article