Materials, Vol. 14, Pages 6162: Performance of Self-Healing Cementitious Composites Using Aligned Tubular Healing Fiber

Added 44 days ago (18.10.2021)
Authors: Ru Mu; Dogniman Landry Soro; Xiaowei Wang; Longbang Qing; Guorui Cao; Shaolin Mei; Yongshuai Liu
Journal: Molecules
Read article