Applied Sciences, Vol. 11, Pages 9679: A New Inspiration in Bionic Shock Absorption Midsole Design and Engineering

Added 217 days ago (17.10.2021)
Authors: Hai-Bin Yu; Rui Zhang; Guo-Long Yu; Hai-Tao Wang; Dao-Chen Wang; Wei-Hsun Tai; Jian-Long Huang
Journal: Molecules
Read article