Association of GCKR Gene Polymorphisms with Metabolic Syndrome in a Han Population from Northeast China

Added 43 days ago (17.10.2021)
Authors: Xiao Yu; Ruixin Duan; Yaling Niu; Ye Ding; Bo Zhu; Wen Xu; Wei Bai; Yanhua Wu; Yaqin Yu; Haiying Du; Changgui Kou
Read article