Evaluation of a Novel Immunochromatographic Assay Using Monoclonal Antibodies against the Matrix Protein of Human Metapneumovirus

Added 46 days ago (17.10.2021)
Authors: Nobuhisa Ishiguro; Yasushi Akutsu; Katsuki Azuma; Motoharu Yonekawa; Daisuke Sato; Akihito Ishizaka; Akira Tsuchida; Naoko Nagano; Fujio Kakuya; Atsushi Tame; Tatsuru Yamanaka; Keisuke Morita; Akiko Okamura; Yasuhisa Odagawa; Katsura Ishizu; Koichi Yasoshima; Hideaki Kikuta; Takehiro Togashi; Tatsuhiro Tohmoto; Noboru Sakai; Atsushi Manabe
Read article