Recent advances in studies of 15-PGDH as a key enzyme for the degradation of prostaglandins

Added 47 days ago (17.10.2021)
Authors: Chen-Chen Sun; Zuo-Qiong Zhou; Dong Yang; Zhang-Lin Chen; Yun-Yi Zhou; Wei Wen; Chen Feng; Lan Zheng; Xi-Yang Peng; Chang-Fa Tang
Read article