Carnosine alleviates podocyte injury in diabetic nephropathy by targeting caspase-1-mediated pyroptosis

Added 46 days ago (16.10.2021)
Authors: Wei Zhu; Yuan-Yuan Li; Han-Xu Zeng; Xue-Qi Liu; Yu-Ting Sun; Ling Jiang; Ling-Ling Xia; Yong-Gui Wu
Read article