Mannose-modified liposome designed for epitope peptide drug delivery in cancer immunotherapy

Added 47 days ago (16.10.2021)
Authors: Jiankun Yu; Shanshan Wang; Jing Qi; Zhaojin Yu; Yunkai Xian; Wensi Liu; Xiangyi Wang; Chao Liu; Minjie Wei
Read article