Multimodal obstruction of tumorigenic energy supply via bionic nanocarriers for effective tumor therapy

Added 43 days ago (16.10.2021)
Authors: Xiaoqian Yu; Qi Su; Xiaowei Chang; Kun Chen; Pingyun Yuan; Tao Liu; Ran Tian; Yongkang Bai; Yanmin Zhang; Xin Chen
Journal: Biomaterials
Read article