Hydrogen-bonded silicene nanosheets of engineered bandgap and selective degradability for photodynamic therapy

Added 51 days ago (16.10.2021)
Authors: Deliang Xu; Han Lin; Wujie Qiu; Min Ge; Zhixin Chen; Chenyao Wu; Yanling You; Xiangyu Lu; Chenyang Wei; Jianjun Liu; Xiang Guo; Jianlin Shi
Journal: Biomaterials
Read article