JCM, Vol. 10, Pages 4753: Flexible Magnifying Endoscopy with Narrow Band Imaging for Diagnosing Uterine Cervical Neoplasms: A Multicenter Prospective Study

Added 43 days ago (16.10.2021)
Authors: Hideki Kobara; Kunihisa Uchita; Noriya Uedo; Jun Kunikata; Kenji Yorita; Naoya Tada; Noriko Nishiyama; Yuriko Shigehisa; Chihiro Kuroiwa; Noriko Matsuura; Yohei Takahashi; Yuka Kai; Uiko Hanaoka; Yumiko Kiyohara; Shoji Kamiura; Kenji Kanenishi; Tsutomu Masaki; Koki Hirano
Journal: Molecules
Read article