Sensors, Vol. 21, Pages 6868: Binary Neural Network for Automated Visual Surface Defect Detection

Added 44 days ago (16.10.2021)
Authors: Wenzhe Liu; Jiehua Zhang; Zhuo Su; Zhongzhu Zhou; Li Liu
Journal: Sensors
Read article