Imaging of cardiac fibroblast activation in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Added 45 days ago (15.10.2021)
Authors: Bi-Xi Chen; Hai-Qun Xing; Juan-Ni Gong; Xiao-Juan Guo; Xiao-Ying Xi; Yuan-Hua Yang; Li Huo; Min-Fu Yang
Read article