A novel analytic approach for outcome prediction in diffuse large B-cell lymphoma by [<sup>18</sup>F]FDG PET/CT

Added 48 days ago (15.10.2021)
Authors: Xiaohui Zhang; Lin Chen; Han Jiang; Xuexin He; Liu Feng; Miaoqi Ni; Mindi Ma; Jing Wang; Teng Zhang; Shuang Wu; Rui Zhou; Chentao Jin; Kai Zhang; Wenbin Qian; Zexin Chen; Cheng Zhuo; Hong Zhang; Mei Tian
Read article